608 983 431
603 494 587
Vybíráme z našich služeb:

· Vedení účetnictví a daňové evidence


· Zpracování daňových přiznání

· Zpracování mezd a personální agendy

· Účetní a daňové poradenství

· Zpracování podnikatelských záměrů a finančních analýz
 

O NÁS

Firma podniká jako fyzická osoba – podnikatel, založení firmy 1. 3. 1993, vlastník – Libor Škranc.

 • Dosažené vzdělání – Vysoká škola zemědělská - Provozně ekonomická fakulta, obor provoz a ekonomika (1985)
 • Praxe v oboru – 25 let v různých ekonomických funkcích
 • Od roku 1993 – vlastní podnikatelská činnost
 • Živnostenské oprávnění: Živnostenský list vydaný MÚ Litoměřice z 8. 3. 1993 – činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Osvědčení Komory auditorů České republiky č. 1109 – oprávnění poskytovat auditorské služby v rozsahu zákona o auditorech – platnost od 11. 1. 1994, od r. 2021 již neprovádíme


Organizační struktura

 • sídlo firmy (Litoměřice) – ekonomická kancelář
 • provozovna (Louny) – ekonomická kancelář


Statutární orgán

Není, řídící činnosti vykonává sám podnikatel.


Provozovna Louny plní následující úkoly (místo provádění praxe):

 • vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové a personální agendy pro klienty
 • provádění poradenství souvisící s vedením účetnictví
 • zajišťování veškerých úkonů souvisejících s podáváním daňových přiznání pro klienty (styk s FÚ)
 • zajišťování veškerých úkonů souvisejících s podáváním písemností na úřady OSSZ, VZP, ÚP, atd. (výstupy ze zpracování mzdových agend),
 • zajišťování archivace písemností pro klienty,
 • administrativní činnosti pro vlastní firmu – vystavování faktur, pokladní služba, likvidace došlých faktur, archivace písemností,


Hlavní odběratelé

Fyzické a právnické osoby provozující různé formy podnikání, které si nezajišťují z různých důvodů zpracování účetnictví vlastními prostředky. Jedná se o firmy zcela malé, které nemají žádné zaměstnance, přes firmy s několika zaměstnanci až po větší společnosti, kde počet zaměstnanců dosahuje i více než 20 osob.

Většina firem sídlí nebo podniká v okolí Loun, doklady předává buď osobně nebo poštou.


Hlavní dodavatelé

Firma nepotřebuje příliš mnoho dodavatelů, převážnou část nákladů tvoří mzdy zaměstnanců, nájem kanceláře, poplatky za telefon a internet, dodávky kancelářských potřeb, poskytování programového vybavení.

 • Nájem kanceláře – AgroZZN, a.s.
 • Telefonní poplatky – T-Mobile a.s.
 • Programové vybavení – Stormware a.s. Jihlava
 • Kancelářské potřeby – Poprokan Louny s.r.o.


Postup při zpracování účetnictví

 • roztřídění, nalepení, založení dokladů
 • označení a kontrola náležitostí účetních dokladů
 • zaúčtování účetních záznamů
 • tisk požadovaných účetních knih a účetních deníků
 • evidence pohledávek a závazků, dlouhodobého majetku a drobného majetku
 • archivace dokladů, úschova po dobu nezbytně nutnou
 • evidence daně z přidané hodnoty, záznamní povinnost, zpracování přiznání k DPH
 • zajišťování případných kontrol ze strany finančních a jiných úřadů


Příklady smluvních cen

 • Ceny jsou stanoveny podle rozsahu zpracování dokladů (například počet dokladů, počet zaměstnanců v případě zpracování mezd).
 • Ceny za měsíční zpracování pro jednotlivé firmy se pohybují podle rozsahu práce.
 • Hodinová sazba za poradenství se pohybuje okolo 500 Kč za 1 hod.


Zamýšlené investiční akce

 • Neustálé zvyšování kvality výpočetní techniky pro zabezpečení
 • Bezproblémové funkce informačních systémů a zejména kvalitního připojení k internetu


Počet zaměstnanců

V současnosti má firma 3 zaměstnance.


Zvyšování kvalifikace

 • školení s oblasti daní, účetnictví, mzdové a personální politiky
 • každoroční školení v rámci aktualizace programového vybavení
 • průběžné studium odborné literatury v rámci legislativních úprav účetních a daňových předpisů


Sociální politika

 • příspěvek na stravování zaměstnanců


Informační systém pro vedení účetnictví

 • SW Pohoda - vedení účetnictví
 • SW TAX – zpracování daňových přiznání
 • SW ÚČTO – zpracování daňové evidence


Finanční úřad – firma je plátcem následujících daní:

 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • silniční daň


Marketingové aktivity

 • pouze uvedení v telefonních katalozích a podobných materiálech


GDPR